loga-mppp

  IMG 1543

IMG 1545

IMG 1549

locatie-no1

locatie-o2

Koersnotitie 2014 - 2017

In 2012 hebben een aantal bewoners rondom het Prinsenpark de Stichting MuziekPodiumPrinsenPark (MPPP) opgericht om met culturele activiteiten - muziek in eerste instantie - het mooie Prinsenpark te verlevendigen.

Met een vliegende start is MPPP in 2013 begonnen met 4 zondagmiddagconcerten in de maand juni. Elke zondag een ander muzikaal genre en er wordt naar gestreefd jong talent met gevestigd talent te verbinden. Waar mogelijk worden musici uit de Prins Alexanderpolder ingezet. De belangstelling was goed met elke zondag ongeveer 300 bezoekers. In de pers werd gesproken over een succes.

Ook de optredens van MPPP 2014 zijn goed verlopen met ongeveer het zelfde bezoekersaantal. Voor 2014 is het tijdspad van 2013 gevolgd voor de organisatie. Dit betekent dat de voorbereidingen eind november gestart zijn. Dit is te laat hebben we ervaren. In combinatie met het verdwijnen van de deelgemeente (18 maart 2014) betekende dit dat we niet terecht konden op onze eerste locatie in het park en ook de subsidie- en vergunningenaanvragen moesten we een ander spoor volgen. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen maar het heeft veel onzekerheden opgeleverd die we in de komende jaren willen vermijden. Mede daarom is deze notitie geschreven. Een aantal aspecten zullen we hier nader belichten.

 

A. Wat voor podium wil MPPP zijn ?

MPPP wil een goed gekwalificeerd aanbod van muziekgenres leveren, waarbij een combinatie van bewezen talent met jong talent het uitgangspunt is. Het MPPP wil in de Prins Alexanderpolder ruime bekendheid genieten en in de Gemeente Rotterdam zeker institutionele bekendheid, met het oog op de samenhang en programmering in de stad van festivals en uitvoeringen. MPPP wil groeien naar een bezoekersaantal van ongeveer 500 a 600 per zondag maar heeft niet de ambitie om "uit te groeien tot iets groots". Bij MPPP leven nog wel gedachten om met een vast podium (daarover later meer) mogelijk nog meer te doen in het park. Het MPPP wil een vaste verschijning zijn in de zomermaanden in het park op een vaste plaats. Hierover is overleg gaande met de Gemeente Rotterdam mede omdat er nog uitvoering gegeven moet worden aan een besluit van de Deelgemeenteraad Prins Alexander om een evenementen- stroomaansluiting aan te brengen in het park.

 

B. Subsidie, sponsoring en begroting.

Met het wegvallen van de deelgemeente hebben we ook de publiciteit van de deelgemeentepagina gemist en gevoeld. Het is onzeker of de gebiedscommissie het komend jaar een faciliteit zal bieden. We zullen hoe dan ook in 2015 meer aandacht en geld moeten steken in communicatie en publiciteit. Als we de bezoekersaantallen omhoog willen hebben zullen we tevens extra geld moeten steken in een "publiekstrekker" om MPPP goed in beeld te brengen. Dit betekent dat we in de begrotingsopstelling voor 2015 respectievelijk 1000 euro en 3000 euro extra zullen opnemen. Dit betekent dat we op een subsidieaanvraag van om en nabij 23.500 Euro uitkomen. Subsidie is eerder verkregen van de deelgemeente Prins Alexander,de Gemeente Rotterdam en de Stichting Volkskracht. We willen graag uit organisatorische overwegingen inzetten op een meerjarige subsidieverhouding. Het is voor het particulier initiatief van belang tijdig te weten of en wanneer een subsidierelatie zal eindigen.

In 2013 en 2014 hebben WOONSTAD en de RABOBANK ons gesteund met een bedrag. Actieve sponsoring heeft ons in 2014 slechts 1 nieuwe sponsor opgeleverd: SBP, waar we natuurlijk blij mee zijn. Wij zullen onze sponsoractiviteiten voortzetten. Dit vraagt veel energie en doorzettingsvermogen. Co-financiering wordt echter gevraagd vanuit de subsidieverstrekker en het levert meer zekerheid en armslag op.

Mede gelet op een bedreiging naar ons publiek (2014) en de onzekerheden in de subsidietoekenning van 2014, heeft het bestuur besloten om een egalisatie/risico-reserve aan te houden van 3.000 Euro. Deze is bedoeld voor: uitwijken bij zeer slechte weersomstandigheden, niet te verzekeren schades, onvoorziene uitgaven en opvangen van schommelingen in de liquiditeit als gevolg van ontijdigheid tussen inkomsten en uitgaven.

 

C. Bewonersinitiatief en verder.

Het MPPP is een bewonersinitiatief van 2012. Mede op instigatie van de deelgemeente zijn we gekomen tot de oprichting van een Stichting MPPP. Op de zondagmiddagen hebben we met name contacten met de bewoners en dat heeft een discussie op gang gebracht bij bestuursleden of we niet beter een "vereniging MPPP" zouden moeten hebben om de basis van onze activiteiten te versterken, zo mogelijk ook in financiƫle zin. Het zou dan eerder een vereniging moeten zijn van "Vrienden van het Prinsenpark", zoals naar ons bekend is ook andere parken in Rotterdam dat hebben.

In het Prinsenpark bestaat een actiegroep, een "vereniging stop bouw parktoren". Deze vereniging heeft haar verzet tegen de bouw van die toren niet van rechtswege beloond gezien. Wellicht dat wij in samenspraak met deze vereniging hen kunnen verleiden tot een ombouw naar: "Vereniging van Vrienden van het Prinsenpark". De muziekactiviteiten van MPPP zouden daar dus ondergebracht kunnen worden. De leden betalen een jaarcontributie van 10 Euro. Ledenaantal onbekend. Het MPPP zoekt naar mogelijkheden om dit gesprek te gaan voeren.

 

D. Een vast podium in het Prinsenpark.

In 2013 heeft het bestuur van de Stichting MPPP de deelgemeenteraad Prins Alexander verzocht om samen een programma van eisen op te stellen en de kosten te onderzoeken van een vast (muziek)podium. Doel: een verfraaiing van het park met een herkenbaar punt en een soepele programmering van muziek en andersoortige activiteiten (van autoshow tot filmweek). De deelgemeenteraad P.A. anno 2013 wilde niet meewerken op dat moment omdat zij opzag tegen de kosten. Wel werd op ons verzoek besloten tot een stroom/evenementenaansluiting in het park. Over dat laatste loopt overleg tussen de Gemeente Rotterdam en MPPP teneinde dit te gaan realiseren.

Het Bestuur van de Stichting MPPP is nog steeds voorstander van een dergelijk vast podium. Er zijn ook voorbeelden van in de stad (o.a. Delfshaven). We kennen architecten en aannemers etc. maar het lijkt verstandiger eerste een slag naar de bewoners te maken als onder C. aangegeven. Een vast podium is makkelijker realiseerbaar als een brede bewonersgroep dat ondersteunt.

 

MuziekPodium PrinsenPark wordt mogelijk gemaakt door:

gemeente-rotterdam-kunst-en-cultuur logo gebiedscommissie pa      

en wordt in natura ondersteund door:  logo-vdmi Vdmi-drupal